Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

कार्ययोजनाहरु

कार्यक्रम सफल पूर्वक सम्पन्न लगायत जिम्मेवारी र समय सीमा सहित यस कार्यालयबाट तयार भएको कार्ययोजनाहरु