Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

कार्यालयको चल, अचल सम्पत्तिको विवरण

यस कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको चल, अचल(घरजग्गा तथा सवारी साधन)हरुको विवरणः

(क)  घर/भवनहरुको विवरणः

घर/भवनहरुको विवरण

क्र.सं.

घर/भवन

भवन संख्या

अवस्था

ठेगाना

कैफियत

कार्यालयको भवन 

पक्की(३ तला)

गोसाईकुण्ड-६(साविक धुन्चे-५), रसुवा

 

प्र.जि.अ.क्वाटर 

पक्की(२.५ तला)

गोसाईकुण्ड-६(साविक धुन्चे-५), रसुवा

 

प्र.जि.अ.सुरक्षा गार्ड क्वाटर

प्रि-फ्याब

गोसाईकुण्ड-६(साविक धुन्चे-५), रसुवा

 

स.प्र.जि.अ.क्वाटर 

ढुङ्गा,जस्तापाता

गोसाईकुण्ड-६(साविक धुन्चे-५), रसुवा

 

DEOC 

प्रि-फ्याब

गोसाईकुण्ड-६(साविक धुन्चे-५), रसुवा

 

ware house 

ट्रष्ट

गोसाईकुण्ड-६(साविक धुन्चे-५), रसुवा

 

(ख)  जग्गाहरुको विवरणः

जग्गाहरुको विवरण

क्र.सं.

ठेगाना

कित्ता नं.

क्षेत्रफल

कैफियत

गोसाईकुण्ड गा.पा.-६(साविक धुन्चे-५)

१७३

५-१३-३-०

कार्यालय भवन

गोसाईकुण्ड गा.पा.-६(साविक धुन्चे-५)

१८०

२-५-३-०

प्र.जि.अ. क्वाटर

गोसाईकुण्ड गा.पा.-६(साविक धुन्चे-५)

१८३

९-१५-०-२

हेलिप्याड

गोसाईकुण्ड गा.पा.-६(साविक धुन्चे-५)

१८४

१-४-०-२

स.प्र.जि.अ. क्वाटर

ग) सवारी साधनहरुको विवरणः

सवारी साधनहरुको विविरण

क्र.सं.

सवारीको प्रकार

सवारी साधन नम्बर

अवस्था

कैफियत

स्कार्पियो (पिकअप)

बा.२ झ - ३१८१

चालु

 

मोटरसाईकल(Hero Xtreme Sport 150)

बा.२ ब - १८४१

चालु

 

मोटरसाईकल(Honda Shine 125)

बा.२ ब - १८४१

चालु