Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

ठेगाना : धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

फोन नं : ०१०-५४०१३१ र ०१०-५४०१३२(प्र.जि.अ.) ०१०-५४००१९ हटलाईन(२४ सै घण्टा)

फ्याक्स : ०१० ५४०१३३

इमेल : rasuwadao@gmail.com, daorasuwa@moha.gov.np गोप्य/अत्यन्त जरुरी मात्र

Facebook : https://www.facebook.com/daorasuwa

Twitter : https://twitter.com/@Rasuwadao