Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र

लाग्ने समय

कागजात पेश भएकै दिन

सुल्क

रु. १० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी विष्णु रिमाल
गुनासो सुन्ने कर्मचारी हरि प्रसाद पन्त
  • फोटो समेत प्रमाणित गरिएको सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिस भएको अनुसुचि फाराम नं. १ ।
  • जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र ।
  • बाबु वा वंशज खुल्ने आमा, दाजुभाई मध्येको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र ।
  • हालसालै खिचिएको मुखाकृति एवम् दुवै कान देखिने (२.५से.मि.,३से.मि. साईजको फोटो) दुई प्रति फोटो ।
  • नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको छाँया प्रति सहित सनाखत गर्ने व्यक्तिको उपस्थिति ।
  • विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र पतिको नेपाली नागरिकता तथा माईती तर्फको बंशज खुल्ने अभिभावकको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र ।
  • वसाईसरी आएको हकमा वसाई सराई (आएको/गएको)को प्रमाणपत्र स्थायी बसोबास खुल्ले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा र खानेपानी/बिद्युतको महसुल बुझाएको रसिद र अन्य जिल्लाबाट यस जिल्लामा बसाइसरी आउनेको हकमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय/ईलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको अभिलेख ।
  • कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस-पत्र, कर्मचारी परिचय-पत्र ।
  • विदेशमा जन्म भएको हकमा सो को प्रमाणपत्र ।

प्रमाणिकरण गर्न आवश्यक देखिएमा स्नाथीय तह तथा प्रहरीको स्थलगत सर्जमित मुचुल्का ।