Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

राहदानी लिन आउनुहुन सम्बन्धी सूचना

1 महिना अगाडी

2077-10-11


 MRP लिन आउने सम्बन्धि सूचना 

 

यस कार्यालयमा MRP राहदानीका लागि मिति २०७७ पौष ०९ गतेसम्मको संकलन गरिएको लट नं. ०६ को सि.नं. २४८ सम्मको MRP राहदानी तयार भई आई सकेको हुँदा सम्बन्धित व्यक्ति स्वय‌ं उपस्थित भई आफ्नो सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र र राहदानी दस्तुर वापत  बुझाएको राजस्वको स्लिप रसिद लिई आफ्नो MRP राहदानी बुझि जानुहुन सम्बन्धित सबै जानकारी गराईन्छ ।

 

 

Attached Files