Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

अपाङ्गता परिचय पत्र सम्बन्धमा

2075-08-04

2075-08-04


अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुको परिचय-पत्र साविकमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट वितरण हुने गरेकोमा हाल उक्त कार्यालय खारेज भई स्थानीय तहमा समायोजन भई सकेकाे र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले समेत  अपाङ्गता परिचय-पत्र स्थानीय तहबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था गरेअनुसार  महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट  जारी गरिएको "अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि(नमूना), २०७५ अनुसार सबै स्थानीय तहहरुले आ-आफ्नो कार्यविधि तर्जुमा /स्वीकृत गरी अपाङ्गता परिचय-पत्र व्यवस्थापन गर्नु/गराउनु हुन अनुरोध छ ।

साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले परिचय-पत्र प्राप्तिका लागि उप्रान्त सम्बन्धित स्थानीय तहमा सम्पर्क गर्नुहुन समेत अनुरोध छ । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि (नमूना), २०७५ यसै साथ स‌ंलग्न छ ।

Attached Files