Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

कोठा नम्बर सहितको नागरिक वडापत्र

१.  नागरिकता तथा प्रतिलिपि शाखा (कोठा नं. ०८, झ्यालबाट)

क्र.सं. सेवा कागजात प्रक्रिया कोठा नं. जिम्मेवार कर्मचारी गुनासो सुन्ने/फर्छयौट गर्ने
बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र

१) फोटो समेत प्रमाणित गरी सिफारिस गरिएको         अनुसूची–१ फाराम ।

२) बाबुआमाको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति ।
३) हालसालै खिचिएकोे फोटो ४ प्रति ।
४)
जन्म दर्ता प्रमाणपत्र जन्म मिति खुल्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा  ।
५) नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति सहित सनाखत गर्ने नाता खुल्ने एकाघरको व्यक्ति ।
६) विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र पतिको नागरिकता तथा माईती तर्फको वंंशज खुल्ने अभिभावकको नागरिकता ।
७) बसाई सरी आएकाको हकमा वसाई सराईको प्रमाणपत्र र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा । आवश्यक परे अभिलेख माग गर्ने ।
८) कर्मचारी परिवारको हकमा सम्वन्धित कार्यालयको सिफारिश पत्र र कर्मचारी परिचय पत्रको छायाप्रति समेत ।
९) विदेशमा जन्मेकाको हकमा सो को प्रमाणपत्र ।
१०) थप बुझ्नु पर्ने भएमा स्थानीय निकायको मुचुल्का वा प्रहरी सर्जमिन वा दुवै   ।
  ०८
  • कम्प्युटर  अपरेटर, अशोक कुमार चौधरी (९८५२८५१०३०)
  • कार्यालय सहयोगी, पोष प्रसाद न्यौपाने (९८४३१२६५१३)

सपना कुमारी भट्टराई

(स.प्र.जि.अ.)

९८५११६४४२२

बैबाहिक  अंगिकृत नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र          
कर्मचारी परिवारको नाताले बंशज नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र          
नागरिकताको प्रतिलिपि          
नागरिकताको अभिलेख उतार