Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र

लाग्ने समय

कागजात पेश भएकै दिन

सुल्क

रु. १० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी कृष्णहरि पुडासैनी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी देवर्षि सापकोटा
  • फोटो समेत प्रमाणित गरिएको सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिस भएको अनुसुचि फाराम नं. १ ।
  • जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र ।
  • बाबु वा वंशज खुल्ने आमा, दाजुभाई मध्येको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र ।
  • हालसालै खिचिएको मुखाकृति एवम् दुवै कान देखिने (२.५से.मि.,३से.मि. साईजको फोटो) दुई प्रति फोटो ।
  • नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको छाँया प्रति सहित सनाखत गर्ने व्यक्तिको उपस्थिति ।
  • विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र पतिको नेपाली नागरिकता तथा माईती तर्फको बंशज खुल्ने अभिभावकको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र ।
  • वसाईसरी आएको हकमा वसाई सराई (आएको/गएको)को प्रमाणपत्र स्थायी बसोबास खुल्ले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा र खानेपानी/बिद्युतको महसुल बुझाएको रसिद र अन्य जिल्लाबाट यस जिल्लामा बसाइसरी आउनेको हकमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय/ईलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको अभिलेख ।
  • कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस-पत्र, कर्मचारी परिचय-पत्र ।
  • विदेशमा जन्म भएको हकमा सो को प्रमाणपत्र ।

प्रमाणिकरण गर्न आवश्यक देखिएमा स्नाथीय तह तथा प्रहरीको स्थलगत सर्जमित मुचुल्का ।