Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कम्प्युटर अपरेटर(करार सेवा) सिफारिस गरिएको

2 महिना अगाडी

2076-03-10


यस जिल्ला राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ताका लागि यस कार्यालयको विज्ञापन नं. १/०७५-७६ विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर(करार सेवा) पदको माग संख्या १(एक) को लागि यस कार्यालयबाट सञ्चालन भएको तीनै तहको परीक्षामा सहभागी भई उच्च अंक ल्याउने उम्मदवारलाई करार सेवा सम्झौताका लागि यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्नहुन सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Attached Files