Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

ठेगाना : धुन्चे, रसुवा

फोन नं : ०१०-५४०१३१ र ०१०-५४०१३२(प्र.जि.अ.) ०१०-५४००१९ हटलाईन(२४ सै घण्टा)

फ्याक्स : ०१० ५४०१३३

इमेल : rasuwadao@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/daorasuwa

Twitter : https://twitter.com/@Rasuwadao